Huumeen koostumusta on usein mahdotonta tietää varmasti. Aineita esimerkiksi jatketaan erilaisilla yhdisteillä, joista osa voi olla käyttäjälle hengenvaarallisia. Myös vaikuttavan aineen pitoisuudessa voi olla suurta vaihtelua, mikä lisää yliannostuksen riskiä. 

Muunto-hanke edistää drug checking -ainetunnistuksen käyttöönottoa Suomessa. Päihdepalveluihin integroidun ainetunnistuksen avulla olisi mahdollista: 

  • vähentää huumeiden käyttöön liittyviä haittoja ja riskejä; 

  • luoda kontakti huumeita käyttäviin ihmisiin nykyistä varhaisemmassa vaiheessa; 

  • saada terveysviranomaisille tietoa poikkeuksellisen vaarallisen erän tai uuden aineen saapumisesta markkinoille, mahdollisesti jo ennen kuin ainetta jää takavarikkoon

Haittojen ja riskien vähentäminen 

Ainetunnistus ei poista päihteiden käyttöön liittyviä riskejä. Yhdistettynä luottamukselliseen vuoropuheluun ja haittoja vähentävän tiedon jakamiseen se voi kuitenkin vähentää niitä. Palveluilla on todettu olevan vaikutusta ihmisten käyttöpäätöksiin: jos tulos on odotusten vastainen, ihmiset tyypillisesti kertovat käyttävänsä pienempiä määriä tai jättävänsä aineen kokonaan käyttämättä. 

Drug checking -palveluissa ei kuitenkaan ole kyse pelkästä ainetunnistuksesta, vaan sen yhdistämisestä muuhun päihdetyöhön. Tyypillisesti tulosten kertomisen yhteydessä käydään keskustelua näytteen tuoneen henkilön kanssa. Tässä yhteydessä myös jaetaan analyysitulosten mukaan räätälöityä tietoa käyttöön liittyvistä riskeistä.  

Toisinaan käy ilmi huoli siitä, että palvelun perustaminen lisäisi huumeiden käyttöä ja kokeilua. Ainetunnistuspalvelun ei kuitenkaan ole huomattu johtavan käytön lisääntymiseen niissä maissa, joissa tällainen palvelu jo on. 

Varhainen puuttuminen 

Suurin osa huumeita käyttävistä ihmisistä käyttää aineita kokeiluluontoisesti ja satunnaisesti. Tästä huolimatta Suomessa ei ole satunnaiskäyttäjille suunnattuja päihdepalveluja. Muiden maiden esimerkkien pohjalta on selvää, että drug checking -ainetunnistus tavoittaa erityisesti tähän ryhmään kuuluvia ihmisiä.  

Mahdollisuus anonyymiin, luottamukselliseen ja moralisoimattomaan keskusteluun voi saada käyttäjän pohtimaan käyttötapojaan ja niiden riskialttiutta. Palvelu voi joidenkin yksilöiden kohdalla ehkäistä päihteiden käytön muuttumista ongelmalliseksi. 

Huumemarkkinoiden seuranta 

Drug checking -palvelun avulla voitaisiin saada arvokasta tietoa Suomessa liikkuvista aineista. Tällä hetkellä ajankohtaista tietoa huumetilanteesta saadaan lähinnä tullin ja poliisin takavarikkotilastoista sekä jätevesitutkimuksista. Jos näytteitä saataisiin suoraan käyttäjiltä, tämä nopeuttaisi esimerkiksi uusien aineiden ja erityisen vaarallisten erien tunnistamista.  Mitä nopeammin uusia aineita ja poikkeuksellisen vaarallisia eriä tunnistetaan, sitä paremmin niiden aiheuttamiin haittoihin voidaan vastata. 

Palvelun yhteydessä kerättävä taustatieto näytteen tuojista ja heidän käyttötavoistaan täydentäisi myös hyvin väestökyselyjen tarjoamaa kuvaa päihteiden käytöstä Suomessa.